MNS 6419 : 2021

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засалт, хөгжлийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа, үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Хүүхдийн сэргээн засалт, хөгжлийн төвийн сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыгтасралтгүй сайжруулах, үнэлгээ хийх, магадлан итгэмжлэх, хяналт тавихад хэрэглэнэ

Баталсан огноо: 2021-07-09 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-07-09
Ангилал: | 03.080.99 Бусад үйлчилгээ |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт