MNS 6326 : 2012

Бөөрөнд хатгалт хийж эд авах шинжилгээ

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол улсын Эрүүл Мэндийн хуулийн хүрээнд тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй бөөрний эмч нарын үйл ажиллагаанд мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2012-06-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-07-16
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт