MNS 6325 : 2012

Хүүхдэд зонхилон тохиолдох эмгэгийн үеийн эмчилгээний хоол

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол Улсын Эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд хүүхдийн эмнэлэг болон энэ чиглэлийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж буй эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2012-06-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-07-16
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт