MNS AASHTO D 21 : 2004

Бетонд орох жижиг чулуун материалын органик нэгдлийг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

1.1 Энэ аргыг лабораторийн нөхцөлд бетон болон барилгын зуурмагт орох жижиг чулуун материалын хортой органик нэгдлийг тодорхойлоход хамаарна. 1.2 Энэ стандартын арга нь хортой материал болон аюултай багаж ашиглахад хүргэж болно. Иймд тэдгээрийг ашиглах, аюулгүй байдлыг хамгаалах асуудлыг энэ стандартаар хөндөхгүй. Энэ стандартыг зааврын дагуу хэрэглэх нь тухайн хүний хариуцлагын асуудал бөгөөд эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах талаархи холбогдох заавар зөвлөмжийг урьдчилан өгөх ѐстой.

Баталсан огноо: 2004-07-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-07-15
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт