MNS CAC GL 24 : 2014

Халал нэр томьёог хэрэглэх ерөнхий заавар

Хамрах хүрээ

1.1 Энэхүү зааварт Халал баталгааг хүнсний бүтээгдэхүүний шошгонд хэрэглэхэд авах арга хэмжээний талаар тусгасан. 1.2 Уг заавар нь Халал болон түүнтэй адил бусад нэр томьѐог “Савласан хүнсний бүтээгдэхүүний шошгоны ерөнхий стандарт”-д заасны дагуу хэрэглэх, барааны тэмдэг, брэнд нэр, бизнесийн нэрэнд оруулахад хамаарна. 1.3 Энэ заавар нь “Баталгаа гаргах ерөнхий зөвлөмж”-ийн нэмэлт болох бөгөөд түүнд заасан аливаа хоригийг зөрчихгүй.

Баталсан огноо: 2014-12-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2015-01-08
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт