MNS AASHTO T 316 : 2019

Авто замын байгууламжийн материал Эргэлдэгч вискозиметрээр битумын зунгааралтыг тодорхойлох туршилтын арга

Хамрах хүрээ

1.1 Энэхүү туршилтын арга нь М 320 ба R 29 стандартад заасны дагуу эргэлдэгч вискозиметр ашиглан 60 -ээс 200 температурын хүрээнд битумын зунгааралтын үзүүлэлтийг тодорхойлоход хамаарна. 1.2 Энэхүү стандартад аюултай материал, үйл ажиллагаа болон тоног төхөөрөмж ашиглаж болно. Энэхүү стандартыг хэрэглэхтэй холбогдолтой аюулгүй ажиллагааны бүх асуудлыг тус стандартад дурдаагүй байж болно. Стандартыг хэрэглэхийн өмнө холбогдох эрүүл ахуйн болон аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмыг тогтоож, хэрэгжилтийг хангах нь энэ стандартыг хэрэглэгчийн үүрэг болно.

Баталсан огноо: 2019-10-11 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2019-10-17
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт