MNS 4598 : 2020

Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

1. Автотээврийн хэрэгсэл бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн, энэ чиглэлээр хяналт тавих байгууллага, инженер техникийн ажилтан мөрдөж хэрэглэнэ. 2. Энэхүү стандартыг замын хөдөлгөөнд оролцох бүх төрлийн авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын хяналтын үзлэг, хөндлөнгийн хяналт, үнэлгээ хийхэд хэрэглэнэ. 3. Ашиглалтын үед автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдлыг үнэлэх, шалгах аргыг тогтооход үндэс болно.

Баталсан огноо: 2020-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-01-28
Ангилал: | 43.040.01 Авто замын тээврийн хэрэгслийн тогтолцооны нийтлэг асуудал |
Төлөв: Нэмэлт өөрчлөлт орсон стандарт