MNS 4588 : 2008

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ - Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлагуудыг тогтооход хамаарна.

Баталсан огноо: 2008-11-07 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-04-01
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт