MNS 4586 : 1998

Усан орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь хүний эрүүл орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, экосистемийн тэнцлийг хангах зорилгоор усан орчны чанарын шаардлагыг тогтооход хамаарна.

Баталсан огноо: 1998-05-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1998-06-01
Ангилал: | 13.060.01 Усны чанарын нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт