MNS ISO 29701 : 2015

Нанотехнологи-Наноматериалын дээжинд бактерийн эндотоксин тодорхойлох in vitro шинжилгээ –ЛАЛ сорил

Хамрах хүрээ

Энэхүү Олон улсын стандартад эсийн өсгөвөрөөр шинжлэхээр зорьж байгаа наноматериалд ЛАЛ урвалж ашиглан сорил хийх аргуудыг тусгасан. Энэ арга нь усан уусмалд уусгасан наноматериал (тухайлбал ус, ийлдэс, урвалж зэрэг)-ыг 37 °C–д, тодорхой хугацаагаар шинжлэхэд тохиромжтой. Энэхүү олон улсын стандартаар дээжийг in vitro нөхцөлд шинжлэх боловч туршилтын амьтанд наноматериалыг паренталь замаар (цусаар) шинжлэхэд мөн хэрэглэж болно.

Баталсан огноо: 2015-09-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2015-10-01
Ангилал: | 07.030 Физик. Хими | 11.100.10 In Vitro оношлогооны тогтолцоо |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт