MNS 6801 : 2019

Сэргээн засах төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

Хамрах хүрээ

2.1 Сэргээн засах дагнасан тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх өмчийн бүх хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллага хамрагдана. 2.2 Сэргээн засах анагаах ухааны чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлыг хангах, магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагаанд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2019-12-13 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2019-12-19
Ангилал: | 11.020.01 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээн дэх чанарын болон байгаль орчны менежмент |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт