MNS 6122 : 2010

Эрүүл мэндийн технологи. Эмгэг сэтгэл судлалын шинжилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Эрүүл Мэндийн тухай Монгол улсын хууль, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай Монгол улсын хуулийн хүрээнд Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж буй сэтгэц оношлогооны мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2010-05-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-09-28
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт