MNS 6121 : 2010

Эрүүлийг мэндийн технологи. Дасан зохицохуйн эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ (Р43.2)

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Эрүүл Мэндийн тухай Монгол улсын хууль, Сэтгэцийн Эрүүл Мэндийн тухай Монгол улсын хууль болон Сэтгэцийн Эрүүл мэндийн Үндэсний Хөтөлбөрийн хүрээнд сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж байгаа эмч, мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2010-05-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-09-28
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт