MNS 6119 : 2010

Эрүүл мэндийн технологи. Полиакрилаамидын гель хэрэглэн хүнийг адилтган харьцуулах ДНХ-ийн шинжилгээний техник, технологийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын хэмжээнд дээрхи генетик маркеруудаар шинжилгээ судалгаа хийх, генийн мэдээллийн үндэсний санг бий болгох, хүмүүсийг адилтган харьцуулах молекул-генетикийн шинжилгээ хийх лабораторид мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2010-05-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-09-28
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт