MNS 6118 : 2010

Эрүүл мэндийн технологи. Цөмийн эмчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын хэмжээнд эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд Цөмийн оношлогоо, эмчилгээ явуулж буй бүх Эрүүл мэндийн байгууллагын эмч мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2010-05-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-09-28
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт