MNS 6775 : 2019

Хаяг. Хаягийн бичвэрт тавих шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар иргэн, хуулийн этгээд, үл хөдлөх хөрөнгийн харьяалал, байршлын болон шуудангийн хаяг, хаягийн бичвэрийн агуулах мэдээлэл, бүтэц, түүнд тавих шаардлага, шуудангийн нэгдсэн кодын формат болон шуудангийн хаягийн бичвэрийг латин үсгээр галиглах шаардлагыг тодорхойлсон.

Баталсан огноо: 2019-07-04 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2019-07-10
Ангилал: | 03.240 Шуудангийн үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт