MNS 6115 : 2010

Эрүүл мэндийн технологи. Хэвлийн тойм болон бөөрний ялгаруулах үйл ажиллагааны рентген зураг авах үйлдэл

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын Эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж буй, зөвшөөрөгдсөн техникийн үзүүлэлттэй рентген зургийн аппарат бүхий өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмч мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2010-05-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-09-28
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт