MNS 6108 : 2010

Эрүүл мэндийн технологи. Хүзүү, сээр, бүсэлхий нурууны MRI шинжилгээний дүгнэлт бичих

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын Эрүүл Мэндийн хуулийн хүрээнд MRI–н шинжилгээ хийж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2010-05-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-09-28
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт