MNS ISO 1969 : 2000

Татлага уяа. Полиэтилен ширхэг. Техникийн шаардлага.

Хамрах хүрээ

Олон улсын энэ стандарт нь полиэтилен эрчилсэн гурав ба дөрөв давхарлан эрчилсэн утасны шинж чанар, анги төрөл ба тэмдэглээсийг тогтооно.

Баталсан огноо: 2000-03-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-04-01
Ангилал: | 59.080.50 Татлага |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт