MNS ISO/IEC 17025 : 2018

Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү баримт бичиг нь лабораторийн чадавхи, шударга байдал, тууштай үйл ажиллагаа явуулах ерөнхий шаардлагыг тодорхойлно. Энэ баримт бичгийг ажиллагсдын тооноос үл хамаарч, лабораторийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг бүх байгууллага хэрэглэнэ. Лабораторийн үйлчилгээг хэрэглэгч, зохицуулах эрх бүхий байгууллага, ижил түвшний үнэлгээг ашигладаг байгууллага болон схем, итгэмжлэлийн байгууллага, болон бусад тал нь лабораторийн чадавхийг нотлох, хүлээн зөвшөөрөхдөө энэхүү стандартыг баримтална.

Баталсан огноо: 2018-02-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2018-03-01
Ангилал: | 03.120.20 Бүтээгдэхүүний ба компанийн баталгаажуулалт. Тохирлын үнэлгээ. |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт