MNS ISO 1956-2 : 2001

Жимс ба Ногоо – Хэлбэр дүрсийн ба бүтцийн нэр – Хоѐрдугаар хэсэг

Хамрах хүрээ

ISO 1956 -ийн энэхүү хэсэг нь доор дурдсан жимс ба ногооны Англи, Монгол, Орос хэл дээрх хэлбэр дүрсийн ба бүтцийн нэр томъѐог тогтооно.

Баталсан огноо: 2001-06-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-07-15
Ангилал: | 01.040.67 Хүнсний технологи (Тайлбар толь) |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт