MNS ISO 1956-1 : 2001

Жимс ба Ногоо – Хэлбэр дүрсийн ба бүтцийн нэр - Нэгдүгээр хэсэг

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь доор дурдсан жимс ба ногооны Англи, Монгол, Орос хэл дээрх хэлбэр дүрсийн ба бүтцийн нэр томъѐог тогтооно.

Баталсан огноо: 2001-06-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-07-15
Ангилал: | 01.040.67 Хүнсний технологи (Тайлбар толь) | 67.080.20 Ногоо, ногоогоор хийсэн бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт