MNS 4444 : 1997

Асваргал 0.3 г үрлэн эм

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Асваргал 0.3 г-ын үрлэн эмийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг эм биобэлдмэл үйлдвэрлэдэг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1997-12-08 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1997-12-15
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт