MNS 6752 : 2019

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамт олонд түшиглэн хамруулан хөгжүүлэх үйлчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд үйлчилгээ үзүүлдэг өмчийн бүх хэлбэрийн байгууллагуудад хяналт тавих, үнэлэхэд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2019-02-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2019-04-02
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт