MNS 2855 : 1994

Эмийн сөдийн шингэн 1:1 ханд

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт эмийн сөдийн шингэн 1:1 хандыг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, маркировклах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна. 1.ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

Баталсан огноо: 1994-09-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1994-09-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт