MNS CSA 04 : 2012

Канадын зүсмэл материалын чанарын зэрэглэл

Хамрах хүрээ

Энэхүү чанарын зэрэглэл нь модны үйлдвэрүүдийн баримтлах стандарт бөгөөд зүсмэл материалын чанар, стандарт хэмжээг тогтоох зорилготой

Баталсан огноо: 2012-11-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-11-22
Ангилал: | 79.020 Модны технологи үйл ажиллагаа |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт