MNS CEN/TR 14310 : 2015

Ачаа тээврийн үйлчилгээ. Ачаа тээврийн сүлжээний байгаль орчинд нөлөөлөх талаарх мэдүүлэг ба тайлан

Хамрах хүрээ

Энэ техникийн баримт бичиг нь байгаль орчны мэдэгдлийг бэлтгэх, тайлагнах удирдамж. Энэхүү удирдамж нь ачаа тээврийн байгаль орчны үйл ажиллагааны үнэлгээний баримт бичгийн агуулга, бүтцийн талаар зөвлөмж болох юм. Удирдамжийг ачаа тээврийн худалдан авагч болон ачаа тээврийн операторууд хэрэглэж болно. Найдвартай байдал ба итгэл даах чадварийг ашиглах, хүлээн зөвшөөрөх нь эко тайланд чухал юм. Тодорхой мэдээлэл байхгүй байгаа бол нийтлэг хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэдээллийг ашиглах нь нэн чухал. Тооцоо, үр дүн нь ил тод, үнэн зөв байдлаар танилцуулагдах хэрэгтэй. Ингэснээр тухайн ачаа тээврийн байгаль орчны үзүүлэлтийг үнэлэхэд дөхөм болдог. Хэрэглэгчийн эрчим хүчний хэрэглээ болон ялгаралтыг тооцоход ашигласан арга нь тээврийн компанийн бүх хэрэглэгчдэд тээврийн компанийн бүх төрлийн тээврийн холбоотой эрчим хүчний хэрэглээ, хийн ялгаралтийг авдаг бол мөн бүгд байгаль орчны үнэлгээнд тооцоологдох ѐстой

Баталсан огноо: 2015-11-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2016-01-26
Ангилал: | 03.220 Тээвэр -• Аюултай бараа тээвэрлэлт 13.300-г үзэх | 55.020 Барааны сав, баглаа боодол ба хуваарилалтын нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт