MNS 6313 : 2012

Төмөр замын дохиоллын системийн техник ашиглалтын ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь Монгол Улсын төмөр замын тээврийн салбарын бүх төрлийн дохиололын байгууламжид хамаарна. Энэ стандартыг төмөр замын дохиоллын системийг шинэчлэх, шинэ систем нэвтрүүлэхэд мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2012-06-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-07-18
Ангилал: | 45.080 Зам төмөр ба төмөр замын бүрэлдэхүүн хэсэг |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт