MNS 6311 : 2012

Хөдөө аж ахуйн машин, техник. МОН-1000-90 загварын будаа ачих машин. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

2.1. Энэхүү стандарт нь МОН-1000-90 загварын будаа ачих машин үйлдвэрлэх ба ашиглахад хамаарна. 2.2. МОН-1000-90 загварын будаа ачих машин үйлдвэрлэх, ашиглах байгууллагын удирдлага, инженер техникийн ажилтан мөрдөж хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2012-05-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-07-16
Ангилал: | 65.060 Хөдөө аж ахуйн машин, зориулалтын багаж, тоног төхөөрөмж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт