MNS 6736 : 2018

Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн таних тэмдэг. Масштаб: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

Хамрах хүрээ

1.1 Энэ стандарт нь Монгол улсын хэмжээнд хот байгуулалтын баримт бичгийн 1:1000, 1:2000, 1:5000–ны масштабын зураг зохиох, шинэчлэх, хэвлэхэд хот байгуулалтын үйл ажиллагаа, үйлчилгээ эрхэлдэг бүх байгууллага аж ахуйн нэгж энэхүү стандартад орсон таних тэмдэг, бичиглэлийн загвар, үгийг хэрэглэнэ. 1.2 Энэхүү стандартыг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулахад хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2018-05-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2018-07-25
Ангилал: | 03.080 Үйлчилгээ | 01.080.30 Механик байгууламж ба барилгын зураг, диаграмм, төлөвлөлт, газрын зураг холбогдох бүтээгдэхүүний техникийн баримт бичигт хэрэглэх график тэмдэг | 01.100.30 Барилгын зураг | 07.040 Одон орон Геодези. Газарзүй | 35.240.70 Шинжлэх ухаанд мэдээллийн технологийг хэрэглэх |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт