MNS 3334 : 2013

Барилгын зураг. Хананд гарах суваг, хоолой, ховил болон хана, хучилтад гарах ухлаадас, нүх тэмдэглэх.

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар барилгын зурагт дүрслэгдэж буй хана, хучилтанд гарах ухлаадас, ховил, хоолой, сувгуудыг зурагт тэмдэглэх журмыг тогтооход хамаарна. Ухлаадас, ховил, хоолой, сувгуудын дүрслэлийг энэхүү стандартын болон барилгын зургийн бусад холбогдох стандартуудын шаардлагын дагуу гүйцэтгэнэ.

Баталсан огноо: 2013-11-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-02-18
Ангилал: | 01.100.30 Барилгын зураг |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт