MNS 3321 : 2016

Ул хөрсний статик ба динамик зондын хээрийн туршилтын арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартын зорилго нь барилга, байгууламжийн шон, гадсан суурийг ул хөрсөнд цохих ба тогтмол ачааллаар дарж суулгахад ул хөрнөөс үзүүлэх шүргэлт, үрэлт, барьцалдлын хүчийг тодорхойлоход оршино.

Баталсан огноо: 2016-11-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2017-01-10
Ангилал: | 91.010.01 Барилгын үйлдвэрийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт