MNS 3312 : 1991

Цэх галуун таваг

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар Намуу овгийн Цэх галуун таваг ургамлын газрын дээд хэсгийг “Барбадин” шахмал эмийн түүхий эдийн зориулалтаар түүж бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг БНМАУ-д эм, биобэлдмэл үйлдвэрлэх эрх бүхий бүх байгууллага албан тушаалтан мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1991-11-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1991-11-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт