MNS 6718 : 2018

Гарал үүсэл нь тодорхойгүй биологийн сорьцын ДНХ-ийн молекулд нуклеотидууд байрших дэс дараалал(секвенци)-ыг генетик анализатороор тогтоох шинжилгээний аргачлал

Хамрах хүрээ

Стандартыг Монгол улсын хэмжээнд амьд организм (бичил биетэн, мал, амьтан, ургамал, болон хүн)-ын геномд удам зүйн шинжилгээ, судалгаа, оношлогоо хийх, зүйлүүдийг хооронд нь адилтган харьцуулах, генийн мэдээллийн үндэсний санг бий болгох чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг молекул-биологи, молекул- генетикийн шинжилгээ хийх ижил төрлийн лабораториудад мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2018-05-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2018-06-15
Ангилал: | 01 НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ, НЭР ТОМЪЁО, СТАНДАРТЧИЛАЛ, БАРИМТ БИЧИГ | 07.140 Шүүх эмнэлгийн шинжлэх ухаан | 11.100.01 Эмнэлгийн лабораторийн нийтлэг асуудал | 11.100.99 Эмнэлгийн лабораторид хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт