MNS ISO 8551 : 2017

Хиймэл эрхтэн ба туслах хэрэгсэл – Үйл ажиллагааны алдагдлууд - Туслах хэрэгсэл шаардлагатай хүн, эмчилгээний зорилт болон туслах хэрэгслийн хэрэгцээг тодорхойлох нь

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартад эш татаж хэрэглэсэн баримт бичгийг албан ѐсны эх материалын үндэс болгоно. Он зааж эш татаж хэрэглэсэн баримт бичиг бол тухайн эх материалыг дурдана. Он заагаагүй эш татаж хэрэглэсэн баримт бичгүүдэд өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ѐсны эх материалыг (нэмэлт өөрчлөлтийн хамт) үндэс болгоно.  ISO 8549-1 Хиймэл эрхтэн ба Туслах хэрэгслэл– Нэр томьѐо – 1 дүгээр хэсэг : Дээд, доод мөчний гадна хиймэл эрхтэн болон туслах хэрэгслүүдийн ерөнхий нөхцөл  ISO 8549-3, Хиймэл эрхтэн ба туслах хэрэгслэл – Нэр томьѐо – 3 дугаар хэсэг: Гадна туслах хэрэгслэлтэй холбоотой нөхцөлүүд  ICD-10:1992, Өвчин эмгэг болон тэдгээрээс үүдэн гарах эрүүл мэндийн асуудлуудыг ангилах олон улсын статистик ангилал, Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага,

Баталсан огноо: 2017-12-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2018-01-30
Ангилал: | 11.040.40 Мэс засал, бусад эрхтэн, нүдэнд зориулсан хиймэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт