MNS 6717 : 2018

Түргэн тусламжийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

Хамрах хүрээ

Өмчийн бүх хэлбэрийн түргэн тусламжийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг тасралтгүй сайжруулах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, аудит хийх, хяналт тавих, тусгай зөвшөөрөл олгох, магадлан итгэмжлэхэд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2018-05-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2018-06-15
Ангилал: | 11.020.01 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээн дэх чанарын болон байгаль орчны менежмент |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт