MNS 6714-1 : 2018

Төв мэдрэлийн эрхтэн тогтолцооны эмгэгийн үед эмгэг судлалын дээж авах, дүгнэлт гаргах аргачлал

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын Эрүүл мэндийн тухай хуулийн хүрээнд эмгэг судлалын тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж буй эмгэг судлаач эмч нар үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2018-05-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2018-06-15
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт