MNS CEN/TS 15718 : 2016

Төмөр замын хэрэглээ . Хос дугуй ба тэргэнцэр. Цутгамал дугуйд тавих шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт CER7 болон CER8 төрлийн хоѐр гангийн ангилал тусгасан. Хос дугуйн өнхрөх гадаргууд зөвхөн CER7 хэрэглэнэ. Энэхүү техникийн тодорхойлолт нь цутгамал хос дугуйд хамаарна. Энэ стандарт нь зөвхөн CEN/TS 13979-2 стандартын шаардлагыг хангасан цутгамал хос дугуйд үйлчилнэ. Зөвхөн 120км/ц хүртэлх хурдтай ачааны зориулалтын тэргэнцэрт хэрэглэх хос дугуйнд хамаарна

Баталсан огноо: 2016-05-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2016-06-13
Ангилал: | 45.040 Төмөр замын техникийн материал ба бүрэлдэхүүн хэсэг |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт