MNS 2605 : 1994

Цагаан дэгд

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар дэгд / /-ны овгийн цагаан дэгд ургамлын газрын дээд хэсгийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар түүж бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг Монгол улсад эм, био бэлдмэл үйлдвэрлэх эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1994-08-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1994-08-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт