MNS 3084 : 2013

Төмөр замд ачилт буулгалт ба сэлгээний ажлын үед вагоны бүрэн бүтэн байдлыг хангахад тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

1.1 Энэхүү стандартаар төмөр замын өртөө, үйлдвэр, байгууллага болон бусад үйлчлүүлэгч байгууллагын төмөр зам дээр вагонд ачаа ачих, буулгах ажил хийх болон сэлгээний ажлын үед вагоны бүрэн бүтэн байдлыг хангах ерөнхий шаардлагыг тогтооно. 1.2 Энэ стандартад заагдсан техникийн нөхцөл, үндсэн шаардлагууд төмөр замаар ачаа тээвэрлэх дүрэм болон техникийн нормыг биелүүлснээр вагоны вагоны бүрэн бүтэн байдлыг хангана. 1.3 Вагоны бүрэн бүтэн байдлыг хангах ажлыг ачилт, буулгалт болон сэлгээний ажлыг гүйцэтгэж байгаа үйлдвэр, байгууллагуудын удирдлага хариуцна.

Баталсан огноо: 2013-05-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-07-01
Ангилал: | 45.020 Төмөр замын техникийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт