MNS 6305 : 2012

Холбооны кабель шугамын ажлын зураг төсөл

Хамрах хүрээ

Төрөл бүрийн зориулалтын барилга объектын суурин холбооны кабель шугамын төлөвлөлтийн ажлын зураг төслийн баримт бичгийн бүрэлдэхүүн ба тэдгээрийг боловсруулах шаардлага, дүрмийг тогтооно. Монгол Улсын барилгын болон холбооны салбарт кабель шугамын байгууламжийн төлөвлөлт, угсралтын үйлчилгээ явуулж буй бүх албан байгууллага, хувь хүн холбооны кабель шугамын ажлын зураг төслийг боловсруулахдаа энэхүү стандартыг дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2012-06-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2012-07-09
Ангилал: | 01.100.27 Цахилгаан холбоо ба мэдээллийн технологийн салбарын техникийн зураг | 01.100.30 Барилгын зураг |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт