MNS 3073 : 2001

Төмөрбетон бүтээцийн бэхэлгээний төмөр ба арматурын ширээсэн холбоо. Нэр төрөл, бүтээц ба хэмжээ.

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь угсармал, цутгамал төмөрбетон бүтээц, эдлэхүүн үйлдвэрлэхэд хэрэглэх авалцуулсан болон нуман ширээс ашиглан бэлтгэх 3-40 мм голчтой утсан ба шилбэн арматур мөн түүнчлэн хуудсан, хэлбэржүүлсэн ган эдлэхүүн, бэхэлгээний төмрийн ширээсэн холбооны хэмжээ, бүтээц, хэв маягийг тогтооно.

Баталсан огноо: 2001-06-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-08-01
Ангилал: | 91.100.30 Бетон ба бетон бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт