MNS ISO 1388-10 : 1999

Үйлдвэрлэлийн зориулалтын этилийн спирт. Шинжилгээний арга. 10-р хэсэг. Нүүрсустөрөгчийн агуулгыг тодорхойлох. Нэрэх арга.

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь үйлдвэрийн хэрэглээний этилийн спиртэд агуулагдах нүүрсустөрөгчдийн агуулгыг тодорхойлох нэрэх аргад хамаарна. Энэ стандартыг MNS ISO 4483-97 тоот стандартын хамт үзнэ. 2. АРГЫН

Баталсан огноо: 1999-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-01-01
Ангилал: | 71.080.60 Спирт. Эфир |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт