MNS AASHTO T 92 : 2013

Авто замын байгууламжийн материал. Хөрсний суултыг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

1.1. Энэхүү стандарт нь хөрсний шинж чанарын дараах тодорхойлолтуудыг тооцоолоход хамаарна.Үүнд: (a) Агшилтын хязгаар, (b) Агшилтын харьцаа, (c) Эзлэхүүний өөрчлөлт (d) Шугаман агшилт 1.2. Хөрсний эдгээр тодорхойлолтуудын тооцооллын болон туршилтаар гаргасан утгуудын ойролцоо утгыг шинж чанарын үзүүлэлт болгоно. AASHTO R 11 стандартын дагуу дээрх тодорхойлолтууд нь хязгаарын онцгой утгад хамаарагдана. 1.3. СИ системийн доторх утга нь стандартын утгад харъяалана. 1.4. AASHTO R 16 стандартыг химийн мэдээлэл авахад хамааруулна.

Баталсан огноо: 2013-09-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-11-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт