MNS AASHTO T 88 : 2014

Автозамын байгууламжийн материал Хөрсний ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

1.1 Энэ аргаар хөрсний ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнийг тооцоолох хамаарна. 1.2 Энэхүү стандартын арга нь дараах хязгаарлагдмал хүрээтэй байна. 1.3 Тусгай хязгаар доторх тоонуудаас хэрэгцээт тоогоо олж тодорхойлох аргачлал AASHTO R 11 стандартын дагуу энэ туршилтын аргаар тодорхойлсон тооны хамгийн сүүлийн оронг “ойролцоох” бүхэл утгад шилжүүлж бүхэлчилнэ. 1.4 СИ системийн нэгжээр илэрхийлэгдсэн утгуудыг стандарт гэж үзнэ.

Баталсан огноо: 2014-04-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-05-20
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт