MNS 2488 : 2021

Жигнэмэл гурилан бүтээгдэхүүн. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь жигнэж болгосон бүх төрлийн гурилан бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно. Үйлдвэрлэгч байгууллага нь энэхүү стандартын шаардлагыг үндэслэн тодорхой нэр төрлийн бүтээгдэхүүний онцлогийг тусгасан байгууллагын стандартыг баталгаажуулж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2021-12-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2022-01-04
Ангилал: | 67.060 Тариа буудай, буурцаг, тэдгээрээр хийсэн бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт