MNS ISO 1388-7 : 1997

Үйлдвэрлэлийн зориулалттай этилийн спирт Метиллийн спиртийн агуулгыг тодорхойлох фотометрийн арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь үйлдвэрлэлийн зориулалттай этилийн спиртэн дэх метилийн спиртийг фотометрийн аргаар тодорхойлоход хамаарна. Энэ аргыг 0,01-0,20 % (эзэлхүүний) агууламжтай метилийн спирт бүхий этилийн спиртийг шинжлэхэд ашиглана.

Баталсан огноо: 1997-12-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1998-01-01
Ангилал: | 71.080.60 Спирт. Эфир |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт