MNS 4250 : 2022

Шуудангийн дугтуй. Нэр томьёо. Ангилал. Хэмжилт

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь шуудангийн үйлчилгээнд ашиглах бичиг захидлын дугтуй, түүнийг үйлдвэрлэх цаасны хэмжээ, түүнд тавих шаардлага, дугтуйнд тавих шаардлага, үйлдвэрээс шалгаж хүлээн авах, боох, тээвэрлэх, хадгалахад хамаарна.

Баталсан огноо: 2022-01-10 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2022-01-11
Ангилал: | 01.040 Тайлбар толь | 03.240 Шуудангийн үйлчилгээ |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт