MNS 3027 : 1981

Зүймэл шал Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь иргэний ба орон сууцны барилгад зүйж дэвсэх зориулалт бүхий шалыг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, тээвэрлэхэд хамаарна. Зүймэл шаланд нэр томьѐог энэ стандартын 1-р хавсралт болгов.

Баталсан огноо: 1981-02-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1981-04-01
Ангилал: | 91.060.30 Тааз. Шал. Шат |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт