MNS ISO 1388-5 : 1999

Үйлдвэрлэлийн зориулалтын этилийн спирт. Шинжилгээний арга. 5-р хэсэг. Альдегидын агуулгыг тодорхойлох. Харааны колориметрийн арга.

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь үйлдвэрийн хэрэглээний этилийн спиртэд агуулагдах альдегидийн агуулгыг тодорхойлох аргад хамаарна. Энэ арга нь цууны альдегидэд шилжүүлэн тооцсон 0,00025-0,00125 % альдегидийн агуулга бүхий бүтээгдэхүүнийг шинжлэхэд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 1999-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-01-01
Ангилал: | 71.080.60 Спирт. Эфир |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт